kierownik budowy

Kierownik budowy nadzoruje cały proces budowlany i jest odpowiedzialny za prowadzenie obowiązkowej dokumentacji technicznej i dziennika budowy. On także może przedstawiać propozycje zmian projektu budowlanego. Jakie są obowiązki kierownika budowy i kto może nim zostać?

Obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy musi prowadzić pełną dokumentację budowy, w tym dziennik budowy, i przygotować dokumentację powykonawczą nieruchomości. Musi on także dostosowywać się do zapisów umieszczonych w dzienniku budowy. Zapisów takich mogą dokonywać osoby upoważnione do wpisów w dokumentacji wykonawczej, które pełnią samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Poza tym do obowiązków kierownika budowy należy:

 • dokonanie na piśmie przejęcia terenu budowy od inwestora i zabezpieczenie placu budowy oraz sprzętu
 • dokonanie geodezyjnego wytyczenia obiektu budowy
 • zorganizowanie budowy
 • podejmowanie działań zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
 • zabezpieczenie terenu budowy, ogrodzenie go i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej inwestycji
 • zabezpieczenie i zorganizowanie budowy i kierowanie nią zgodnie z pozwoleniem na budowę
 • kierowanie budową według projektu budowlanego i dziennika budowy
 • zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom przebywającym na budowie
 • zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieupoważnionych do przebywania na placu budowy
 • zorganizowanie budowy i kierowanie nią zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami technicznymi
 • zorganizowanie budowy i kierowanie nią zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • nadzorowanie prac budowlanych
 • wstrzymanie prac budowlanych w razie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających na budowie
 • wstrzymanie prac budowlanych w przypadku podejrzenia lub w razie stwierdzenia ich niezgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym.

 

Jeżeli kierownik budowy przerwie prace budowlane, musi to odnotować w dzienniku budowy wpisem dziennym oraz poinformować o tym inwestora lub osobę odpowiedzialną za proces budowlany o przerwaniu prac. Kierownik budowy jest też zobowiązany do przedstawiania projektu budowlanego na każdorazowe żądanie organów samorządu budowlanego, które są do tego upoważnione.

Kto może zostać kierownikiem budowy?

Kandydat aplikujący na stanowisko kierownika budowy musi posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie kierunkowe w zakresie budownictwa, ale i wieloletnie doświadczenie. Osoba ubiegająca się o ten tytuł musi ukończyć studia wyższe techniczne na kierunku związanym z architekturą lub budownictwem i zdać egzamin organizowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Egzamin obejmuje znajomość przepisów prawa budowlanego, znajomość procesu budowlanego oraz praktykę w zakresie zdobytej wiedzy. Po zdaniu egzaminu aplikant zdobywa uprawnienia kierownika budowy. Poza tym kandydat na kierownika budowy, żeby wykonywać ten zawód, musi odbyć praktykę zawodową pod okiem wykwalifikowanego kierownika budowy z wieloletnim doświadczeniem i wykonać zlecone mu prace projektowe i techniczne. Po wypełnieniu tych obowiązków nowy kierownik budowy może zostać wpisany na listę członków samorządu terytorialnego.

Co istotne, uprawnienia do wykonywania zawodu kierownika budowy mogą być przyznawane jako uprawnienia ograniczone i nieograniczone. Uprawnienia ograniczone kierownik budowy zdobywa w momencie ukończenia studiów wyższych inżynierskich I stopnia. Wówczas aplikant musi jeszcze wykazać się 3-letnią praktyką zawodową pod okiem fachowca. Uprawnienia nieograniczone kierownik budowy zdobywa z kolei w momencie skończenia studiów technicznych jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia. W tym przypadku kandydat musi jeszcze odbyć 2-letnią praktykę zawodową.

źródło: mpexpertbud.pl – ekspertyzy budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Karta Polaka a praca – czy mogę pracować legalnie w Polsce?

Wielu przedsiębiorców rozważa zatrudnienie cudzoziemców z Kartą Polaka. Warto wiedzieć, jakie formalności…

SEO i content marketing – pięć najczęściej powtarzanych błędów

Marketing w wyszukiwarkach internetowych to nowoczesna, ale też wymagająca aktualnej wiedzy strategia…

Historyczne zanieczyszczenia – czym są? Obowiązki właściciela gruntu

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadziła pojęcie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Co…

Rekrutacja zdalna w IT – jak przeprowadzić ją z sukcesem?

Pandemia Covid-19 odmieniła rynek pracy pod wieloma względami. Spotkania twarzą w twarz…