prawo pracy dla cudzoziemcow

Wielu przedsiębiorców rozważa zatrudnienie cudzoziemców z Kartą Polaka. Warto wiedzieć, jakie formalności należy spełnić, aby móc legalnie zatrudnić taką osobę.

Czy możliwe jest legalne zatrudnienie cudzoziemca z Kartą Polaka?

W większości przypadków zatrudnienie w Polsce cudzoziemca wymaga posiadania przez niego zarejestrowanego przez Powiatowy Urząd Pracy oświadczenia bądź zezwolenia na pracę. Jednakże cudzoziemiec posiadający ważną Kartę Polaka może zostać zatrudniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych warunkach, jak obywatel RP. 

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność konkretnego cudzoziemca do narodu polskiego w związku z jego pochodzeniem oraz wykazaniem związków z polskością. Jest ona wydawana przez właściwego polskiego konsula. 

Karta Polaka uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy zarobkowej w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Podstawę prawną stanowią artykuł 87 ust. 2 pkt 6 ustawy o promocji zatrudnienia oraz artykuł 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Karta Polaka jest wydawana osobom, które mieszkają poza granicami Polski, w celu zachowania ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym, wypełniając moralny obowiązek wobec Polaków na wschodzie, którzy wskutek zmiennych losów naszej ojczyzny utracili obywatelstwo polskie – jak stanowi preambuła do ustawy o Karcie Polaka.

Jak uzyskać Kartę Polaka?

Warto nadmienić, że Karta Polaka nie potwierdza obywatelstwa polskiego i nie uprawnia do przekraczania granicy ani zamieszkiwania na terenie Polski – stanowi o tym art. 7 ustawy 2 ustawy o Karcie Polaka. 

Cudzoziemiec ubiegający się o Kartę Polaka w dniu składania wniosku o jej wydanie powinien posiadać obywatelstwo Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub Mołdawii. 

Osoba wnioskująca się o Kartę Polaka, która pragnie być zatrudniona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może posiadać status bezpaństwowca, jednakże dodatkowo musi spełniać następujące warunki:

  • wykazać związek z polskością poprzez znajomość języka polskiego, który uważa za ojczysty, a także kultywować zwyczaje i tradycję polską;
  • wykazać posiadanie narodowości polskiej bądź obywatelstwa polskiego przez najbliższych krewnych – rodziców, dziadków, pradziadków;
  • złożyć oświadczenie, że wnioskodawca i jego wstępni nie są repatriantami oraz nie zostali repatriowani z Polski na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1956/7;
  • złożyć w obecności Konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub wojewody deklarację przynależności do narodu polskiego.  

Jakie dodatkowe korzyści dla cudzoziemców wynikają z posiadania Karty Polaka?

Posiadanie Karty Polaka umożliwia nie tylko podjęcie kształcenia, ale również pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że cudzoziemiec z Kartą Polaka może także ubiegać się o zawarcie kontraktu menedżerskiego, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub umowy agencyjnej z wybranym pracodawcą.

Cudzoziemiec z Kartą Polaka może być zatrudniony zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin. Dotyczy to umowy o pracę. Oprócz tego może zawrzeć kilka umów-zlecenie, o dzieło, jak również umów agencyjnych i kontraktów menedżerskich z każdym przedsiębiorstwem działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz mającym siedzibę w Polsce.

Warto wspomnieć, że cudzoziemiec z Kartą Polaka może pełnić funkcję w zarządach osób prawnych, które zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców bądź są spółkami kapitałowymi w organizacji. Jak wspomniano wcześniej, cudzoziemiec z Kartą Polaka nie musi posiadać zezwolenia na pracę (w tym zezwolenia typ B), aby wykonywać pracę na terenie Polski. Należy mieć na względzie, że rodzaj pracy musi wymagać obecności cudzoziemca na terytorium RP. Konieczne jest także posiadanie wizy umożliwiającej korzystanie z uprawnień wynikających z Karty Polaka bądź zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. Świadczenie pracy na terenie RP przez cudzoziemca, który posiada Kartę Polaka odbywa się na ogólnych zasadach polskiego prawa pracy.

Zatrudnienie cudzoziemca z Kartą Polaka nie nastręcza trudności, ponieważ nie wymaga to od pracodawcy załatwienia formalności związanych z uzyskaniem dodatkowych dokumentów uprawniających go do wykonywania pracy. Karta Polaka wiąże się także z możliwością skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak Polacy czy ubiegania się poza kolejnością o środki finansowe z budżetu państwa, samorządów i gmin, przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą.

Inspiracja: Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

SEO i content marketing – pięć najczęściej powtarzanych błędów

Marketing w wyszukiwarkach internetowych to nowoczesna, ale też wymagająca aktualnej wiedzy strategia…

Historyczne zanieczyszczenia – czym są? Obowiązki właściciela gruntu

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadziła pojęcie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Co…

Rekrutacja zdalna w IT – jak przeprowadzić ją z sukcesem?

Pandemia Covid-19 odmieniła rynek pracy pod wieloma względami. Spotkania twarzą w twarz…

Funkcjonalność słupków drogowych elastycznych

Słupki drogowe można spotkać każdego dnia na poboczach dróg, na chodnikach, ale…